Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord

Wat wij geloven

Wij zijn een kerk in oprichting die samenkomt rondom de Bijbel, het geopenbaarde woord van God. De Bijbel is de leidraad en het fundament van ons leven. Maar waar staat het Reformatorisch Baptisme precies voor? 

 

 

Wij hanteren de baptistengeloofsbelijdenis uit 1689 als document voor onze leerstellingen.  Deze geloofsbelijdenis is hier in het Engels te vinden.  (De Nederlandse vertaling komt binnenkort online.)

Op deze pagina zijn een aantal onderwerpen uitgewerkt.

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, geschreven door mensen onder inspiratie van de Heilige Geest en daarom onfeilbaar. Gods Woord bevat alles wat nodig is tot kennis van verlossing en geloof, en heeft het hoogste gezag in alle zaken van leer en leven.

2 Timotheüs 3:15-17; Galaten 1:8-9

De Drie-enige God

Wij geloven dat er één levende en ware God is, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid in drie Personen bestaat: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie zijn één in Wezen en gelijk in macht en heerlijkheid en hebben dezelfde natuur, eigenschappen en volmaaktheid. God is de Schepper en Onderhouder van alle dingen. Hij is de Bron uit Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Hij heeft de soevereine heerschappij over alles dat geschapen is, om door hen, voor hen, of met hen te doen wat Hij wil. Hij is volmaakt heilig en rechtvaardig in Zichzelf. Alle engelen, mensen en andere schepselen zijn volmaakte gehoorzaamheid, verering en aanbidding verschuldigd aan Hem.

Deuteronomium 6:4; 1 Johannes 5:7; 1 Korinthe 8:4-6; Johannes 5:26; Romeinen 9:15

De persoon en het werk van God de Vader

Wij geloven dat God de Vader niet is verwekt noch voortgekomen uit iets of iemand. Hij is van eeuwigheid en zal tot in alle eeuwigheid zijn. God heeft alle leven, heerlijkheid, goedheid, zaligheid en volheid in Zichzelf. God de Vader heeft aan Zijn Zoon van eeuwigheid af een volk gegeven om Zijn zaad te zijn en door Hem uitverkoren, geroepen, verlost, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt te worden.

Psalm 90:2; Psalm 148:13; Romeinen 8:30

De persoon en het werk van Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus de eeuwige en Eniggeboren Zoon van God is. Hij heeft door de Heilige Geest en uit de maagd Maria de menselijke natuur aangenomen, zonder daarbij Zijn Godheid terzijde te stellen. Hij is niet gemaakt, nog geschapen maar deelt dezelfde natuur met God de Vader van alle eeuwigheid. Wij geloven in Zijn plaatsvervangende verzoenend sterven, lichamelijke opstanding, hemelvaart, eeuwigdurende voorspraak voor Zijn volk, en persoonlijke zichtbare terugkeer naar de aarde.

 

Hij is de enige weg tot verzoening en is gekomen om God te openbaren en dode zondaren te verlossen door Zichzelf te geven als volmaakt offer. Hij is de zondeloze en enige Middelaar tussen God en mens en heeft vrijwillig Zijn leven afgelegd, is gekruisigd, gestorven en begraven maar op de derde dag lichamelijk opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader en pleit voor de gelovigen. Hij is het hoofd van de gemeente, erfgenaam van alle dingen en rechter over de wereld.

Jesaja 41:1; Johannes 1:14; 1 Timotheüs 2:5; Johannes 6:37; Handelingen 10:39-43

De persoon en het werk van de Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest niet is gemaakt, geschapen of geboren maar dat Hij van eeuwigheid uitgaat en één is met de Vader en de Zoon. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is één in wezen, majesteit en heerlijkheid met God de Vader en de Zoon. De Heilige Geest werkt de wedergeboorte in het leven van een mens waardoor iemand van geestelijk dood, geestelijk levend wordt. Hij doopt alle gelovigen in het lichaam van Jezus Christus, woont in hen en verzegelt hen tot de dag van de verlossing. De Heilige Geest vervult hen die Christus toebehoren en geeft hun kracht voor dienstbetoon. Hij richt hun aandacht niet op henzelf, noch op hun ervaring, maar op Christus alleen.

1 Johannes 5:7; Johannes 15:26; Johannes 3:5-8

De mensheid is in zonde gevallen

Wij geloven dat de mens volmaakt is geschapen door God. Door de val van Adam en Eva, verloren onze voorouders de oorspronkelijke gemeenschap en rechtvaardigheid met God. Hierdoor is de dood over ieder mens gekomen en zijn alle mensen in dood en zonde. Daarom zijn alle mensen van nature kinderen van het oordeel en dienaar van de zonde, tegenstanders van al het goede en geneigd tot al het kwade. Deze natuur blijft aanwezig in hen die opnieuw geboren zijn, hoewel door Christus vergeven en gedood.

Genesis 3:12-13; Romeinen 3:23; Psalm 51:5; Job 14:4; Romeinen 7:18; 1 Johannes 1:8

De enige weg van de verlossing (wedergeboorte)

Wij geloven dat de enige weg van verlossing alleen gewerkt kan worden door Gods genade in een mensenleven. Wij geloven dat de mens door God geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis maar dat de mens gezondigd heeft en daardoor de lichamelijk, geestelijk en eeuwige dood ondergaat. Dit betekent een totale scheiding van God. Alle mensen worden geboren met een zondige natuur en zijn uit vrije wil zondaren. Wij geloven dat zij die berouw hebben, de zonde verlaten en vertrouwen op Jezus Christus als Verlosser, door Zijn volbrachte werk op Golgotha en Zijn lichamelijke opstanding uit de doden, door de Heilige Geest opnieuw geboren zijn geworden en nieuwe schepselen worden, van de veroordeling worden bevrijd, eeuwig leven ontvangen en in de toekomst een verheerlijkt lichaam zullen krijgen. De mens kan niet verlost worden door goede werken of goede voornemens echter alleen door Gods genade kunnen zij die in Christus geloven nieuw leven ontvangen.

Johannes 3:3-8; Efeze 2:8; Romeinen 5:1

De gemeente

Wij geloven dat allen die in Jezus Christus geloven, door de Heilige Geest in één lichaam verenigd zijn: de universele Gemeente waarvan Jezus Christus het Hoofd is. Wij geloven in de plaatselijke gemeente, die bestaat uit gelovigen in Jezus Christus, die op belijdenis van het geloof gedoopt zijn en samenkomen voor onderwijs, gebed, dienstbetoon en onderlinge gemeenschap. Wij geloven dat God de leden van de plaatselijke gemeente de voornaamste taak heeft gegeven om het evangelie van Jezus Christus aan een verloren wereld te verkondigen. Zij dienen de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. Gelovigen worden opgeroepen om elkaar lief te hebben zoals Christus hen heeft liefgehad. Door de gemeente wordt Gods veelvuldige wijsheid bekend gemaakt aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten.

1 Johannes 1:3; Hebreeën 10:24-25; 1 Korinthe 12:12-27

De Christelijke levenswandel

Wij geloven dat een Christen leeft tot eer van God en tot welzijn van zijn medemens. Zijn gedrag moet onberispelijk zijn voor de wereld, hij moet een getrouw rentmeester zijn van zijn bezittingen en hij moet streven, voor zichzelf en anderen, om tot volle wasdom en volwassenheid in Christus te komen.

De zichtbare instellingen

Wij geloven dat de Here Jezus Christus twee verordeningen (instellingen, sacramenten) heeft ingesteld voor de plaatselijke gemeente; de waterdoop en de maaltijd van de Heere (Avondmaal). Geen van beide instellingen worden in de Schriften naar voren gebracht als een voorwaarde voor het eeuwig behoud. Wij geloven dat de Christelijke doop door de onderdompeling van de gelovige in water en in de naam van de drie-enige God dient te gebeuren. Wij geloven dat het avondmaal is ingesteld als een gemeenschaps- en herdenking maaltijd. Het brengt ons de dood van de Heere Jezus in herinnering door de tekenen van brood en wijn, als symbolen van Zijn verbroken lichaam en vergoten bloed.

Mattheüs 28:19-20; Handelingen 8:36-37; 1 Korinthe 11:23-26

De wederkomst van Jezus Christus

Wij geloven in de persoonlijke en zichtbare wederkomt van de Here Jezus Christus. Wij geloven in de wederopstanding van het lichaam, het laatste oordeel, de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en de eeuwige verdoemenis van de goddelozen. Bij het sterven keert het lichaam terug naar het stof, maar de ziel sterft niet. De zielen van de rechtvaardigen zullen in directe aanwezigheid van Christus zijn en God aanschouwen, wachtend op de volledige verlossing van hun lichamen. De zielen van de goddelozen worden in de hel geworpen, waar ze bewaard worden voor het oordeel op de grote dag.

Genesis 3:19; Lukas 23:43; 2 Korinthe 5:1; 2 Timotheüs 4:1; 1 Petrus 4:5

De eeuwige staat van de mens

Wordt binnenkort aangevuld.

De gaven van de Heilige Geest

Wordt binnenkort aangevuld.

Schepping

Wordt binnenkort aangevuld.

Huwelijk

Wordt binnenkort aangevuld.

Identiteit

Wordt binnenkort aangevuld.

Sola Fide (Alleen door het geloof)

Romeinen 3:28; Galaten 2:15-16; 3:7, 24-26; Efeze 2:8-9; Filippenzen 3:9; 1 Petrus 2:6

Sola Gratia (Alleen uit genade)

Romeinen 3:24; 6:23, 11:5-6; Efeze 2:5,8-9; 2 Timotheüs 1:9; Titus 3:5; 1 Petrus 1:13

Sola scriptura (Alleen de Schriften)

Jesaja 55:8-11; Johannes 17:17; 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:16-17; 4:1-5, Hebreeën 4:12; 1 Petrus 1:23-25; 2 Petrus 1:20-21; Openbaring 22:18-19

Solus Christus (Alleen Christus)

Johannes 14:6; Handelingen 4:12; 1 Timotheüs 2:

Soli Deo Gloria (Alleen aan God de eer)

Psalm 72:18-19; Jesaja 42:8,12; 43:7; Romeinen 16:27; 1 Korinthe 10:31; Efeze 1:3,6,12,14; Filippenzen 2:11; Openbaring 4:8-11; 5:13; 11:13; 19:7

Totale verdorvenheid (Radicale corruptie)

Dit betekent dat we de consequenties dragen die de eerste zonde heeft gehad. We zijn geen zondaren omdat we zondigen, maar we zondigen omdat we zondaren zijn. Door de zonde van Adam en Eva viel het hele menselijke ras. Sindsdien wordt onze natuur en denken bepaald door de aanvoerder van deze tijd en de machten in de lucht. Het is niet zo dat ieder mens zo moreel zo slecht is als dat iemand kan zijn. De val in de hof van Eden was desastreus dat de hele mensheid erin meegetrokken werd. Onze wil is gebonden en verduisterd. We zijn slaven van de impulsen en verlangens van ons hart. Het lichaam, ons denken, onze geest zijn allemaal aangetast door de zonde. Het betreft ons totale zijn. Een betere term is radicale corruptie. Wij geloven dat de zonde ons diepste wezen heeft aangeraakt. Het is niet iets van de oppervlakte maar iets dat zeer diep zit. Daarom moet er een totale nieuwe geboorte zijn. We moeten opnieuw geschapen worden, een nieuw hart ontvangen.

Jeremia 17:9; Romeinen 1:18–25; 3:9–23; 7:18; 1 Johannes 1:8–10

Onvoorwaardelijke verkiezing

God ziet in ons als mens geen actie of voorwaarde die Hem ertoe brengt om ons te redden. Onze redding en verlossing rust op de soevereine beslissing van God om te redden waar Hij behagen in schept. Romeinen 9:10-13 laat hier een beeld van zien. God koos Jacob al voordat hij geboren was. Jacob had zelf nog niets gedaan en toch had God hem al verkozen boven Ezau. Onze redding ligt volledig in de handen van een genadige en soevereine beslissing van God. Wat betreft het tot geloof komen is er een voorwaarde, namelijk het persoonlijk vertrouwen en geloven in het werk van Christus. Maar dit is een voorwaarde voor de rechtvaardiging, niet voor de verkiezing. Dat is heel wat anders. Het gaat hier om de uitverkiezing, niet of iemand zijn of haar geloof stelt op Jezus.

 

We geloven ook niet dat God door de tijd heen heeft gekeken wie er tot geloof zou komen of zou kiezen voor Zijn Zoon en dat Hij die dan voor de grondlegging van de wereld zou uitkiezen. Dat zou de verkiezing of zaligmaking op onze eigen schouders laten rusten. Dat zou voorwaardelijke verkiezing zijn, op basis van wat wij doen of kiezen. Een betere term is soevereine uitverkiezing.

 

God kiest zondaren uit de wereld die tot Jezus komen. Is er enige onrechtvaardigheid in dat Hij de ene wel kiest en de andere niet? Nee, totaal niet. We zijn het allemaal waard om verstoten te worden. Er is geen onrechtvaardigheid bij God (Romeinen 9:14a en 15). God kiest wie Hij kiest. Het is volledig aan Hem.

Romeinen 8:28–39; Efeze 1:3–14; 2:8; 2 Timotheüs 1:9, 10

De bepaalde of bijzondere verlossing

Dit is waarschijnlijk het meest controversiële punt en hier bestaat het meeste misverstand over. Het gaat erover waarvoor Jezus precies naar deze wereld is gekomen en voor wie of wat Hij is gestorven aan het kruis. Was het de bedoeling dat Zijn dood redding voor iedereen mogelijk zou maken maar dat er dus een kans was dat zijn dood niet effectief was voor iemand? Dat er niemand zalig zou worden? Of had God een plan van voor de grondlegging der wereld, een plan van verlossing, een plan welke Hij door de rijkdom van Zijn genade en Zijn soevereine verkiezing heeft laten uitvoeren? Ontwierp hij de verzoening om de redding van Zijn volk te verzekeren of om mogelijk de hele wereld te redden?

 

Wij geloven dat de verlossing van specifieke zondaren een eeuwig plan was van God. Een plan dat is volbracht door het werk van Jezus Christus. Jezus Christus heeft het erfdeel dat Hem was toegewezen gekocht en betaald. En niets daarvan valt er uit Zijn hand. Een veel gehoord tegenargument tegen dit punt is 2 Petrus 3:8-9. Er wordt dan gezegd dat de Heere allen op het oog heeft en niemand verloren wil laten gaan. En dat zou dan slaan op de wereld. Maar Petrus spreekt in deze context helemaal niet over de wereld. Hij heeft het over de geroepenen van God. Het woordje allen heeft betrekking op het woordje ‘ons’ in de zin ervoor. God wil niet dat er enigen van ONS verloren gaan. Hij spreek hier niet over de totale wereld, maar tot de gelovigen waar Petrus tot schrijft. Wij geloven niet in een God die zijn Zoon heeft opgeofferd aan het kruis en dan met gekruiste vingers hoopt dat iemand het voordeel van het kruis zal inzien en zal gaan geloven. Onze visie is dat God al een plan had en dat dit plan volledig en perfect is uitgevoerd. Dat Hij een volk op het oog had waarvoor Jezus zou sterven.

 

Dat betekent niet dat er een limiet wordt gesteld aan de waarde of verdienste van de verzoening van Jezus Christus. Het is een traditie om te zeggen dat het verzoenende werk van Christus voor iedereen voldoende is. De waarde van Jezus’ dood is voldoende om alle zonde van de wereld te bedekken. Het evangelie moet universeel worden gepredikt. Het wordt aangeboden aan iedereen die gelooft, aan iedereen die zicht bekeert. Het is duidelijk dat de waarde van de verzoening van Christus wordt gegeven aan allen die geloven en die zich van hun zonden bekeren. Dit lijkt dus een controversieel punt maar is het niet. Het evangelie wordt aan iedereen verkondigt die het hoort. Het wordt gratis aangeboden. Maar het wordt niet ‘gratis’ toegepast. Er is namelijk een voorwaarde. En die voorwaarde is geloof.

Johannes 6:37–39; 17:6–12; Romeinen 5:8–10; 1 Johannes 4:9, 10; Openbaringen 5:9, 10

Onweerstaanbare genade (effectieve genade)

Gods genade is zo sterk dat het onze natuurlijke weerstand kan overkomen. In principe houdt dit punt in dat het werk van de wedergeboorte volledig het werk van God is, niet 50% van ons en 50% van Hem. Maar 100% van Hem. Het is Gods genade dat Hij de wedergeboorte in ons werkt. Het betekent echter niet dat we Zijn genade niet kunnen weerstand. Het is namelijk mogelijk om Zijn genade te weerstaan. Daarom is de term wellicht wat misleidend. Een betere term zou wellicht ‘effectieve genade’ kunnen zijn. God werkt in ons hart door Zijn Geest om onze wil en ons kunnen zo af te leggen dat we niet gedwongen worden om naar Hem te komen maar om zo vanbinnen verandert te zijn door Zijn Geest dat we niets anders kunnen dan vluchten tot Hem. Het is Zijn genade die de natuurlijke weerstand die er eerst was heeft omgebogen en overkomen. De Geest heeft op dat punt ons hart verandert.

Johannes 10:3, 4; 11:38–46; Galaten 1:15; Openbaringen 22:17

Volharding van de heiligen

Ook een term die wellicht wat verwarring kan veroorzaken. Een betere bewoording zou zijn: Het behoud van de heiligen. Deze volharding is niet iets wat wij in de hand hebben. Het is niet iets wat wij doen en wat rust op ons kunnen. De ware heiligen zullen volharden in het geloof en dat degene die door de effectieve genade geroepen zijn door God en die wedergeboren zijn door Zijn Geest ook zullen volharden tot het einde toe. Het ware geloof kan nooit worden verloren. Als wij onze verlossing kónden verliezen, dan hadden we het zeker verloren (zie het kopje ‘Totale verdorvenheid’).