Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord

Over ons

Reformatorisch
Calvinistisch
Puriteins
Verbondsmatig
Baptistisch

Wat te verwachten in een zondagse dienst? Onze diensten zijn eenvoudig, vreugdevol en gericht op God. We zingen psalmen, hymnes en geestelijke liederen.

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over wat het betekent om Reformatorisch Baptist te zijn. Meer informatie over het oprichten van deze gemeente vind u op deze pagina.

 

De gemeente wordt gesteund door drie kerken uit Engeland:

Wij zijn Reformatorisch

Dat betekent dat wij ons vasthouden aan zogenaamde 5 Sola’s van de Reformatie, te weten Sola Scriptura, Solus Chrisus, Sola Gratia, Sola Fide en Soli Deo Gloria.

Wij zijn Calvinistisch

Wij zijn Calvinistisch in de leer. Praktisch houdt dat in dat we achter de TULIP staan. Een belijdenis die we onderstrepen samen met de kerk van alle tijden.

Wij zijn Puriteins

Ons leven moet worden beïnvloed door wat we geloven en leren. Het is leer én leven. Ons leven moet volledig zijn gestoeld op wie God voor ons is in Christus Jezus.

Wij zijn Verbondsmatig

Hoe lezen we de Bijbel? Wat is het beeld dat de Bijbel ons schetst? Hoe communiceert God met gevallen zondaren? Hier komen de verbonden om de hoek kijken.

Wij zijn Baptistisch

Naast al deze zaken zijn wij baptistisch in ons denken. Dat houdt in dat we mensen dopen op basis van de belijdenis van het waar zaligmakend geloof.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen middels het contactformulier.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Wij zijn Reformatorisch

Als gemeente houden we vast aan de zogenaamde 5 Sola’s van de Reformatie, te weten

1. Sola Scriptura – Alleen door de Schrift
De Bijbel is Gods geïnspireerde en onfeilbare Woord en daardoor het fundament en het enige gezag in het Christelijke leven. 

2. Solus Christus – Alleen door Christus
Christus alleen is de middelaar tussen God en de mens, daarom stellen wij ons vertrouwen op Hem alleen om gered te worden.

3. Sola Gratia – Alleen door genade
Gods genade alleen is de oorzaak van onze redding, niet onze werken.

4. Sola Fide – Alleen door geloof
Geloof alleen in Jezus Christus is het middel waardoor wij verlossing ontvangen. Want het is door geloof alleen dat wij door God gerechtvaardigd worden.

5. Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer
De heerlijkheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is hét doel van de hele schepping en het verlossingswerk. Alles draait om Hem!

De term Reformatorisch in onze naam draagt de betekenis dat wij terugkijken naar wat de kerk der eeuwen heeft beleden.

Wij zijn Calvinistisch

Wij erkennen en belijden de 5 punten van het calvinisme (TULIP) als bijbelse leer.

Totale verdorvenheid (Radicale corruptie)
Sinds de val van Adam zijn alle mensen door en door zondaars en op geen enkele manier in staat om op eigen kracht God welgevallig te leven.

Onvoorwaardelijke verkiezing
God heeft vóór de grondlegging der wereld een ontelbare schare mensen uitverkoren voor het eeuwige leven, niet op grond van enige toestand in de mens zelf, maar uitsluitend op grond van Zijn eigen soevereine genade.

Effectieve verzoening
Christus heeft een ontelbaar aantal uitverkorenen uit alle volkeren van de wereld gekocht door aan het kruis plaatsvervangend het rechtvaardig oordeel van God over hun zonden op Zich te nemen.

Onweerstaanbare genade (effectieve genade)
God vernieuwt de harten van de uitverkorenen door Zijn Heilige Geest en geeft hun de bereidheid en het vermogen om met vreugde gehoor te geven aan de oproep van het Evangelie.

Volharding van de heiligen
God bewaart al Zijn uitverkorenen door hen te beschermen en hun de kracht en trouw te geven om te volharden in geloof en heiliging tot het einde van hun leven.

Wij zijn Puriteins

We streven naar Puriteinse vroomheid en godsvrucht na.

Godsvrucht in de eredienst
Alleen de Bijbel bepaalt hoe en wanneer de eredienst wordt gevierd (het Regulatieve Principe). De dag des Heren (zondag) wordt gevierd als de christelijke sabbat.

Godsvrucht in de prediking
De prediking van Gods Woord, de getrouwe uitleg van de Bijbel en de toepassing op het leven van de hoorders, vormt het centrale punt van de eredienst.

Godsvrucht in het onderwijs
De samenvatting van de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel, die wij met de grootste zekerheid geloven, is te lezen in onze geloofsbelijdenis.

Godsvrucht in het gezin
Ouders onderwijzen en voeden hun kinderen op in de Heer; een eerste middel om deze heilige plicht te vervullen is de dagelijkse huisgodsdienst.

Godsvrucht in het persoonlijke leven
De persoonlijke relatie met God wordt gecultiveerd in het trouw bestuderen van de Bijbel en gebed. Het effect hiervan wordt zichtbaar in het liefhebben van onze naasten.

Wij zijn Verbondsmatig

Wij verheugen ons in de verbondsrelatie tussen God en de mensheid.

Eenheid van de Bijbel
De Bijbel bestaat uit vele boeken, maar brengt een eenduidige boodschap over. De verschillende verbonden vinden hun uiteindelijke vervulling in het Nieuwe Verbond.

Christus-centrische interpretatie van de Bijbel
De persoon, het werk en het koninkrijk van Christus vormen het hoofdthema van de Bijbel. Jezus Christus is het middelpunt van Gods verbond met de mensheid.

Onderscheid tussen wet en evangelie
De wet eist en veroordeelt, het evangelie geeft en redt. Niemand wordt voor God gerechtvaardigd door de wet te houden, maar alleen door het geloof in het evangelie. De wet zet zondaars op hun plaats, overtuigt en drijft hen tot Christus en leidt wedergeboren christenen om heilig te leven tot eer van God uit dankbaarheid in en door de kracht van de Heilige Geest.

Een weg van verlossing
Door de eeuwen heen heeft God Zijn uitverkorenen gered door genade alleen, door geloof in de beloofde Christus.

Kerkelijk verbond
De leden van het lichaam van Christus verenigen zich door bindend lidmaatschap van plaatselijke kerken.

Wij zijn Baptistisch

Wij leggen de nadruk op de baptistische opvatting van de kerk en de daaruit voortvloeiende kerkorde.

Bijbelse kerkorde en praktijk
De doop wordt alleen aan gelovigen toegediend door onderdompeling, en het Avondmaal wordt alleen toegediend aan leden van een bijbels geordende kerk met een goede reputatie. Correctie van verkeerd gedrag gebeurt op een bijbelse, liefdevolle manier door de kerk.

Bijbelse vrijheid van de gemeente
De staat heeft geen gezag over geloofs- en gewetenszaken van de gemeente.

Bijbels kerkleiderschap
De voorgangers (oudsten) leiden de gemeente en worden daarin bijgestaan door de diakenen. De leden van de gemeente bevestigen door stemming de ambtsdragers die door God begaafd en geroepen zijn. Afgezien van Christus en zijn Woord is er geen hogere autoriteit of gezag boven de plaatselijke kerk.

Bijbelse kerkgroei
Het bijbelse evangelie wordt aan alle mensen verkondigd. Door zending en evangelisatie worden alle mensen opgeroepen tot bekering en geloof in Jezus Christus.

Bijbelse kerkdienst
Gelovigen dienen zonder onderscheid de glorie van God en het welzijn van mensen met de verschillende gaven die God hun heeft gegeven (priesterschap van alle gelovigen). De buitengewone geestelijke gaven, zoals profetie, bidden in tongen, en de gaven van tekenen en wonderen zijn tot een einde gekomen met het afsluiten van het apostolisch tijdperk van de kerk (cessationisme). Dit betekent niet dat God vandaag geen wonderen kan doen.

Vragen of opmerkingen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen middels het contactformulier.