Reformatorische Baptistengemeente Emmeloord
26 december 2023

De geboorte van Jezus

Predikant: Roelof Weerstand
Play Video

In deze preek staan we stil bij de geboorte en menswording van Jezus Christus; Hét moment dat een wending aan de hele wereldgeschiedenis heeft gegeven, waaruit de zaligheid is teweeg gebracht!

Lukas 2:1-7

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5. om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.
6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7. en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.